cezary@zmyslaotobie.org  mail_links.png
+48 606 333 338   tel_links.png

Co robimy

Fundacja Z MYŚLĄ O TOBIE realizuje swoją misję prowadząc wszechstronną działalność nakierowaną na pomoc osobom potrzebującym, bezdomnym, uzależnionym, dzieciom oraz osobom starszym.

Cele Fundacji:

– Pomoc ludziom bezdomnym i ich integracji ze społeczeństwem;
– Promocja i organizacja wolontariatu;
– Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
– Działalność charytatywna;
– Ochrona i promocja zdrowia;
– Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych;
– Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
– Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, nauki, edukacji, oświaty i wychowania, wypoczynku       dzieci i młodzieży;
– Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
– Promocja kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego
– Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
– Upowszechnianie i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
–  Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
– Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
– Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;